Служба за управно-правне послове

Службa за управно-правне послове

Служба за управно-правне послове се бави следећим пословима:

  • - управни послови који обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступака и доношењу одлука у управним стваримачије је решавање законом поверено центру;
  • - правни послови у вези са покретањем судских поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других неспособних лица (лишење родитељског права, оспоравање и утврђивање очинства, издржавање мал. лица, лишење пословне способност);
  • - вођење евиденције и издавање уверења о штићеницима,издржаваним лицима,лицимапрема којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена меразаштите од насиља у породици,те о другим чињеницама о којима се води службена евиденција;
  • - обављају послове информисања,  правног саветовања,  учешће у процени,  планирању иреализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите у сарадњи са запосленимстручним радницима на пословима заштите деце и омладине, односно одраслих и старихлица;
  • - послови примене и израде нацрта нормативних аката Центра.


  •  

Пријемна канцеларија се бависледећим пословима: пријем свих странака,  вођење разговора, пријем свих захтева и анализа истих, попуњавање пријемног листа у коме се одређује категорија случаја и службе која ће поступати по захтеву.

Канцеларија за материјална давања се бави пословима утврђивања права на новчану социјалну помоћ.
 

Запослени:

Руководилац службе:

Далибор Јелачић, дипл. правник

Стручни радници на управно-правним пословима:

Бунџа Даница, дипл.правник

Станић Валентина, дипл.правник

Стручни радник на пословима социјалног рада у пријемној канцеларији:

Витомировић Јербић Александра, соц.радник

Влајић Богдан, соц.радник

Францешко Снежана, дипл.соц радник

Стручни радници на пословима социјалног рада у канцеларији за материјална давања:

Туфегџић Зора, соц.радник

Радници на административно-финансијским пословима:

Крњаић Даница

Беадер Радмила

 

Subscribed